اعتراف می کنم

شنبه 15 آبان 1395

+0 به یه ن
اعتراف می کنم
همیشه آدم عاشقی بوده ام
و عشق شعر درونم را می سرود
اما این چند سال...
نمی دانم شاید پیر شده ام
از این می ترسم،
"عشق پیری گر بجنبد، سر به رسوایی زند"!

مریم علی زاده
۹۵.۸.۳


بؤلوم : شعر یازار : مريم علي زاده 0 باخیش