عیناد

شنبه 18 مرداد 1393

+0 به یه ن
سنى
سئومه ینلره عیناد
دلیجه
سئویرم
سنى

مریم على زاده
٩٣.٥.١٨بؤلوم : شعر یازار : مريم علي زاده 0 باخیش